Gebruiksvoorwaarden en privacy

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland ('WNF'), alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ('de Informatie'). Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze site kun je het onderdeel Algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden raadplegen. 

Privacy Policy

Het Wereld Natuur Fonds legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en wijze van aanmelding) ter uitvoering van het donateurschap, de bijdrage aan de Rangerclub, LifeGuard of Bamboeclub, of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou en/of je kind te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit schriftelijk melden aan het Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist of via info@wwf.nl.

Persoonsgebonden gegevens

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij je deze vrijwillig aan ons verstrekt of gebruik maakt van een MijnWNF-account. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. 

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist.

WNF is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meldingsnummer m1237406 

Beveiliging

WNF draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Social media-platformen

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kan WNF gebruikmaken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences). Hiervoor kan WNF aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door WNF informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom WNF-campagnes zorgen we ervoor dat je alleen relevante informatie te zien krijgt.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je dat per e-mail kenbaar maken via info@wwf.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via FB-platform”. Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacyinstellingen.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. WNF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WNF. WNF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. WNF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij WNF. 

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van WNF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van WNF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WNF. 

WNF is onder meer exclusief licentienemer voor Nederland van de volgende op naam van WWF – World Wide Fund for Nature - (formerly World Wildlife Fund) staande Benelux merken: 
- het woordmerk Wereld Natuur fonds (inschrijvingsnummer 391890); 
- het woordmerk Wereld Natuur Fonds (met inschrijvingsnummer 511319); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 391891); 
- de lettercombinatie WWF (met inschrijvingsnummer 511318). 

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de 'materialen') op deze website plaatst of deze toestuurt aan WNF via e-mail of anderszins, zal WNF gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WNF zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. 

Je vrijwaart WNF hierbij terzake van alle schade die WNF lijdt en alle kosten die WNF maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. 

Nietigheid 

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer K.v.K. en BTW-nummer 

Vestigingsadres: 
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: 
Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland 
Driebergseweg 10 
3708 JB Zeist 

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41177588, Utrecht 

BTW-nummer: NL003330084B01

Een zwarte neushoorn staat in het gras met ernaast een vogel
Vogels
Slangen
Giraffe en okapi
Herten
burchell-zebra Equus_burchelli Yvonne_Wachter-de_Wit
Gouden kikker
Een berggorilla die dronken is van het eten van bamboescheuten in Rwanda
Bruine beer
leeuw Panthera_leo Yvonne_de_Wit