Vogel- en viseiland Bliek

Rivieren zijn als aderen van de natuur, die landschappen met elkaar verbinden. Maar het aantal soorten dat leeft in en van rivieren is de laatste decennia sterk gedaald, met meer dan 80%. WWF werkt daarom aan bescherming en herstel van riviernatuur. Ook in Nederland. Vlakbij Rotterdam, één van de drukste economische gebieden ter wereld, komt de natuur weer tot leven met het nieuwe vogel- en viseiland Bliek, midden in het Haringvliet.

Haringvlietsluizen op een kier

Het Haringvliet - de vroegere monding van de Rijn en Maas - was ooit een levendige delta. Steuren, palingen en zalmen zwommen ongestoord tussen de Noordzee en grote rivieren zoals Rijn en Maas heen en weer. Maar met de komst van de Haringvlietdam (1970) stootten deze vissen hun neus. Ze konden er niet meer door! Met het verdwijnen van vissen, verdwenen ook de vogels en de rijke deltanatuur (leefgebied voor de vogels en vissen) verpieterde.

In november 2018 komt daar gelukkig verandering in. Dan gaan de sluizen af en toe op een kier. Het zoete rivierwater en het zoute zeewater kunnen heen en weer gaan bewegen en vissen kunnen de Haringvlietdam weer makkelijker passeren. Deze extra vis gaat hopelijk ook meer vogels aantrekken. Jonge haring (bliek!), sprot en spiering zijn heel belangrijk voor met name de kustvogels. Maar er is meer nodig dan alleen de kier! Vogels en vissen hebben behoefte aan ondieptes, waar ze zich kunnen voortplanten en voedsel kunnen vinden en aan plekken om te broeden.

Reddingsboei: vogel-en viseiland

Tot het moment dat eb- en vloedwerking weer echt hersteld is in het Haringvliet (door het verder opengaan van de haringvlietsluizen), moet er iets gebeuren om de vissen en trekvogels die onder druk staan te helpen. WWF heeft daarom het initiatief genomen om een nieuwe zandbank/slibplaat in het Haringvliet aan te leggen. Dit eiland, genaamd Bliek, biedt foerageer-, broed- en paaigebied voor (trek)vogels en (trek)vissen. Het doel van het eiland is om de natuurwinst van de kier te optimaliseren. Het eiland is zo ontworpen, dat het maximaal aansluit bij de natuurlijke processen. Zo kunnen we een stap zetten op weg naar verder herstel en meteen laten zien dat verder herstel ook hard nodig is!

Recreatiefunctie

Naast de natuurfunctie heeft het eiland ook een recreatieve belevingsfunctie. Je kunt het eiland per boot bereiken en een kijkje nemen vanaf het vogel-uitkijkpunt gemaakt door Vogelbescherming Nederland. Het eiland biedt een uitstekende mogelijkheid om de bewoners rond en gebruikers van het Haringvliet te laten zien hoe mooi en rijk de monding van Rijn en Maas kan zijn.

Droomfonds Haringvliet

Het nieuwe eiland maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties - ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds - met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Staatsbosbeheer is samen met Hoekschewaards Landschap verantwoordelijk voor het verdere beheer van het eiland. De bouw van het eiland is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David, Stichting Dioraphte en particuliere sponsoren.