Trekvogels

Vogelparadijs

Onze voedselrijke weilanden, meeroevers en kustgebieden vormen een broed- en rustplaats voor trekvogels die migreren tussen plekken zo ver als Afrika en de Noordpool. Onze drassige bloemrijke weilanden vol wormen en insecten vormen voor trekvogels zoals de veldleeuwerik en de kievit een perfecte plek om hun nesten te bouwen en hun kuikens groot te brengen. Jonge vogels smullen er van langpootmuggen en andere insecten; volwassen dieren houden het bij emelten en regenwormen.

Gruttoland

Van alle landen in Europa is Nederland het gruttoland bij uitstek. De winter brengt hij bij voorkeur door in de warmere moerassen en rijstvelden van West-Afrika, om in het voorjaar weer noordwaarts te trekken. Daarbij is de grutto erg honkvast: meestal broedt hij vlakbij zijn geboorteplaats. Meer dan de helft van alle Europese exemplaren komt naar Nederland, en van alle grutto’s in Noordwest-Europa broedt zelfs negentig procent in ons land.

70% daling

Maar juist de trekvogels die elk jaar speciaal naar ons land komen om te broeden zijn de afgelopen jaren sterk in aantal teruggelopen. In 50 jaar tijd is het aantal broedparen met ongeveer 70 procent gedaald. De oorzaak: de lage grondwaterstand en intensieve landbouw. Door zware bemesting, gebruik van pesticiden, het droogmalen en maaien van weilanden hebben trekvogels, maar ook vlinders en kleine zoogdieren, minder eten en worden hun nesten vernietigd.

Door het intensieve gebruik wordt de kwaliteit van de bodem steeds slechter en daar hebben boeren en natuur last van. Boeren halen minder opbrengst van hun land, de biodiversiteit gaat achteruit, waardoor planten en dieren, zoals de grutto, amper kunnen overleven.

Boeren met natuur

Het Wereld Natuur Fonds pleit voor een soortenrijk landschap door te boeren mét de natuur. Sinds 2015 werken FrieslandCampina, Rabobank en WNF samen om melkveehouders in Nederland te ondersteunen bij het vergroten van de biodiversiteit op hun land om zo ook hun boerenbedrijf veerkrachtiger te maken.

Vogels in Nederland

Reuzenstern

Leerstoel trekvogelecologie

Vier vliegende grutto's in Nederland

WNF werkt nauw samen met universiteiten en draagt bij aan een aantal belangrijke leerstoelen, zoals de leerstoel Trekvogelecologie, van hoogleraar Theunis Piersma. Hij houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van adequate bescherming van trekvogels, waaronder kanoeten en grutto’s.