Een terugtrekkende gletsjer bij Recherchefjorden op westelijk Spitsbergen

Bescherming van de Noordpool

Het Noordpoolgebied loopt ernstig gevaar. Niet alleen de smeltende ijskap brengt het leven in dit ruige gebied in gevaar, maar ook de toenemende menselijke activiteit. Daarom wil het Wereld Natuur Fonds dat het Arctisch gebied beter beheerd wordt.

Het gaat ons er niet om de hele Noordpool tot beschermd gebied te verklaren, maar we willen dat bij alle activiteiten op de Noordpool rekening wordt gehouden met de veerkracht van het gebied en met de risico’s voor het Noordpoolgebied en zijn bewoners.

Beschermde gebieden

Dat betekent dat we voor sommige gevoelige plekken zogenaamde no-go-zones willen instellen – bijvoorbeeld gebieden waar de ijsberen overwinteren en waar hun jongen geboren worden.

Om die gebieden goed in kaart te brengen doen we veel onderzoek naar onder andere de ijsbeer en zijn leefgebied. Met die kennis kunnen we ook helpen om mens-ijsbeerconflicten te voorkomen. Die komen steeds vaker voor, nu de ijsbeer zijn leefgebied op ijs verliest en naar land uitwijkt waar ook lokale gemeenschappen leven.

Terugdringen CO2-uitstoot

Om het smelten van de ijskap te stoppen, moeten we de opwarming van de aarde een halt toe roepen. Daarom willen we wereldwijd het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en zetten we in op duurzame energiebronnen. Ook werken we wereldwijd met steeds meer toonaangevende bedrijven (Climate Savers) aan het terugdringen van hun CO2-uitstoot.

Milieuregelgeving

Bij overheden, internationale organisaties (zoals de Arctische Raad, Europese Unie en Verenigde Naties) en bij industrieën bepleiten we een stop op verdere offshore olie-ontwikkelingen in het Arctische gebied. Zeker zolang de risico’s op vervuiling te groot zijn en het onmogelijk is om gelekte olie op te ruimen.

We willen ook dat er strenge veiligheids- en milieuregelgeving komt voor alle economische activiteiten, met name voor olie- en gaswinning en scheepvaart.

Duurzame visserij en jacht

Om overbevissing tegen te gaan lobbyen we bij overheden, visserij-industrie en lokale bevolking voor duurzame visserij. Veertig jaar geleden tekenden landen waar de ijsbeer voorkomt het ‘ijsbeerverdrag’ waarin de jacht op de dit machtige pooldier werd gereguleerd. Sindsdien is de populatie sterk verbeterd.

IJsbeeronderzoek Noordpool

Dieren op de Noordpool

Een groenlandse walvis zwemt net onder het ijs in de Noordelijke IJszee

Carice van Houten: dit kun jij doen aan de opwarming van de aarde

Carice vertelt wat jij kan doen om te voorkomen dat het leefgebied van de ijsbeer onder hem vandaan smelt.