Grondstoffen en keurmerken

Vanwege de kap, teelt, oogst en vangst van belangrijke grondstoffen wordt de natuur aangetast. Met name materialen als hout en papier en voeding(smiddelen) als palmolie, soja, kweek- en wildgevangen vis zijn in toenemende mate gewild. Ter bescherming van bossen en oceanen, de leefomgeving van een schat aan dier- en plantsoorten, werkt WNF daarom aan de verduurzaming van grondstofketens en sectoren. Het bedrijfsleven is daarbij een logische partner. Met bedrijven en andere organisaties ontwikkelen we onder meer certificeerbare productiestandaarden.

Wat houdt certificeren in?

WNF ziet certificering van grondstoffen als een belangrijk middel in de verduurzaming van grondstoffenketens. De eerste stap is samen met alle betrokkenen, zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties, een gemeenschappelijke internationale standaard opstellen. Daarin staat wat de ondertekenaars verstaan onder ‘verantwoorde productie’. En welke afspraken zijn gemaakt over het behoud en de bescherming van natuur, het respecteren van de rechten van de lokale bevolking en arbeidsvoorwaarden voor de bij productie betrokken arbeiders. Om zeker te weten dat de gemaakte afspraken worden nageleefd, vindt onafhankelijke controle plaats. Goedgekeurde producten of productieprocessen ontvangen een certificaat of keurmerk.

Keurmerken

Aan de volgende certificeringssystemen heeft WNF actief bijgedragen: FSC (hout en papier), MSC & ASC (wilde en kweekvis), RSPO (palmolie) en RTRS (soja). FSC, MSC en ASC vind je als keurmerk vaak terug op verpakkingen. Zij helpen consumenten een verantwoorde keuze te maken. WNF stimuleert bedrijven daarom deze keurmerk te gebruiken. Producten die verantwoorde palmolie bevatten, kunnen het RSPO-keurmerk dragen, al is dat nog niet vaak het geval. Of er verantwoorde soja in het gebruikte veevoer heeft gezeten is helaas aan vlees, zuivel en eieren niet af te lezen.

Geen eindstation

Een standaard ter verduurzaming van een grondstofketen is geen eindstation. WNF probeert haar samenwerkingspartners continu uit te dagen normen naar boven bij te stellen. Bijkomend voordeel: wettelijke eisen worden daardoor vaak ook positief beïnvloed.

Aanvullende strategieën

In landen met kwetsbare natuur spant WNF zich samen met partners in voor goede wetgeving ter bescherming van de natuur. Ook stimuleren we de naleving van natuurbeschermingswetten en goede ruimtelijke planning, waaronder het aanwijzen van beschermde gebieden, zowel op land als op zee. Zo proberen we ervoor te zorgen dat uitbreiding van landbouw niet ten koste gaat van waardevolle natuur, maar plaatsvindt op al braakliggende gronden. En dat er alleen onder strikte voorwaarden gevist mag worden, zodat schade aan de natuur onder water zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook in Nederland werken we aan wetgeving. Uitsluiting van illegaal hout en illegaal gevangen vis is daar een voorbeeld van. Ook boeren proberen we te stimuleren hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Infographic Roofbouw

Veel grondstoffen die we in Nederland gebruiken, brengen (direct of indirect) elders in de wereld schade toe. Deze infographic laat zien hoe je door bewust te kiezen mee kunt helpen deze roofbouw te stoppen. Download detailinformatie.