Header LPR 2017 - de Waddenkust van Schiermonnikoog

Living Planet Report 2017

Zoute en zilte natuur in Nederland

Een uniek kijkje in zoute en zilte natuur in Nederland. Niet eerder werden voor Noordzee, kustzone, Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en duinen zoveel populatiegegevens van kennisinstituten en organisaties bijeengebracht en geanalyseerd.

Ingrijpend veranderd

Sinds 1900 zijn de zoute en zilte leefgebieden van Nederland ingrijpend veranderd. In veel leefgebieden zijn kenmerkende soorten verdwenen en populaties sterk achteruitgegaan. De LPI-analyses laten zien dat het in verschillende leefgebieden met sommige soortgroepen sinds 1990 nog steeds slecht gaat. Maar er zijn ook hoopgevende trends van beginnend herstel na het grote verlies in de vorige eeuw.

Meer nodig voor verder herstel

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede staat van de zoute en zilte natuur. Er zijn al stappen gezet, maar voor verder herstel is meer nodig. Het Living Planet Report pleit daarom voor een ruim bemeten netwerk van volledig beschermde gebieden op zee, duurzame visserij, herstel van de natuurlijke dynamiek en kennis over zoute en zilte natte natuur moet beter beschikbaar zijn.

Herstel deltanatuur helpt Nederland beschermen tegen water

Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Door natuur en water de ruimte te geven ontstaat een groene kustverdediging als alternatief voor hogere dijken, dammen en meer stortsteen. Een open verbinding tussen zee en rivier en herstel van zandplaten, kwelders en schelpdierbanken geeft ook trekvogels en -vissen een toekomst in de Nederlandse delta.

Download Living Planet Report 2017

Het Living Planet Report 2017 beschrijft de staat van de natuur in de Nederlandse zoute en zilte gebieden.
Download pdf 9.108 kb

LPR 2017 in het kort

Living Planet Report 2017: infographic