Landschap met bomen en een bewolkte lucht bij de Oostvaardersplassen, Nederland

Natuur en landbouw

Nederland bestaat voor tweederde uit agrarisch landschap, oftewel landbouwgrond. In dat landschap leven de meeste dieren en planten in ons land. Maar juist daar gaat het niet goed met de natuur.

Om tot natuurwinst te komen zullen we over de grenzen van de huidige natuurgebieden heen moeten kijken. WNF wil daarom de natuur en soortenrijkdom in heel Nederland versterken, inclusief in het agrarisch landschap.

Als we de natuur in Nederland willen beschermen en herstellen dan kunnen we niet met onze rug naar het agrarisch gebied staan. 

 

Agrarisch landschap

De intensieve landbouw is een belangrijke oorzaak van natuurverlies in het agrarisch landschap. Door zware bemesting, pesticiden gebruik en het droogmalen en maaien van weilanden hebben diersoorten als vlinders en weidevogels, zoals de grutto, het moeilijk.

Het landbouwsysteem zal veel veerkrachtiger en efficiënter worden door te boeren met de natuur. Niet alleen de natuur, vogels en insecten profiteren van een gezonde, vruchtbare bodem; dit zal ook bijdragen aan gezonde voeding voor de mens. Het levert bovendien een fraai, gevarieerd landschap op dat tegen een stootje kan.

Samen met het Louis Bolk Instituut ontwikkelde WNF hiervoor een conceptueel kader. Met het bureau Felixx hebben we in kaart gebracht wat de kansen zijn voor een biodiverse melkveehouderij.

Pilotproject FrieslandCampina en Rabobank

Sinds 2015 werken FrieslandCampina, Rabobank en WNF samen om melkveehouders in Nederland te ondersteunen bij het vergroten van de biodiversiteit op hun land om zo ook hun boerenbedrijf veerkrachtiger te maken.

Biodiversiteitsmonitor

Een belangrijk speerpunt van dit project is de ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor. Met deze monitor kunnen boeren die biodiversiteit versterken worden beloond via de keten. Bijvoorbeeld door gunstiger financieringsvoorwaarden bij de Rabobank of via het duurzaamheidssysteem van FrieslandCampina.

Het is de bedoeling dat de biodiversiteitsmonitor straks ook door andere ketenpartijen wordt ingezet om zo een positieve impuls te geven aan meer natuur op het platteland.

Lees hier meer over onze visie over de Nederlandse natuur.


Lees meer in dit rapport over de kansen voor een biodiverse melkveehouderij.

Download het rapport

Download de Engelse versie