Natuur en landbouw

Nederland bestaat voor tweederde uit landbouwgrond. In dat landschap leven de meeste dieren en planten in ons land. Maar juist daar gaat het niet goed met de natuur.

De Nederlandse landbouw is een belangrijke oorzaak van het verlies van dieren- en plantensoorten in Nederland én elders in de wereld. Om de natuur te beschermen is de landbouw dus erg belangrijk. Daarom werkt WNF samen met boeren, bedrijven en andere organisaties aan een nieuwe vorm van landbouw.

Intensieve landbouw veroorzaakt natuurverlies

Door zware bemesting, pesticiden gebruik en het droogmalen en maaien van weilanden hebben diersoorten als vlinders en weidevogels, zoals de grutto, het moeilijk. Door gebruik van veevoer legt de Nederlandse veehouderij ook grote druk op gebieden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Dat zorgt onder meer voor ontbossing en verlies aan soortenrijkdom.

Landbouw als onderdeel van de oplossing

Maar het kan anders. De landbouw is niet alleen een belangrijke veroorzaker van natuurverlies, maar kan ook een onderdeel van de oplossing zijn. Daarom werkt WNF samen met boeren, bedrijven en andere organisaties aan een landbouw die natuur en soortenrijkdom in heel Nederland versterkt en die ontbossing elders tegengaat.

 

Boeren met natuur

Produceren van voedsel kan samen gaan met het gezond houden van de bodem en ruimte bieden aan veel verschillende dier- en plantensoorten. Hiervoor is een verandering van onze voedselproductie nodig. WNF noemt dit ‘boeren met natuur’. Het boerenland is dan ‘veerkrachtiger’ en beter bestand tegen klimaatverandering. Want in de toekomst komt extreem weer, bijvoorbeeld lange periode van droogte of regen, vaker voor. Bovendien profiteren ook omringende natuurgebieden en de waterkwaliteit van deze verandering, omdat er minder vervuilende stoffen zoals pesticiden en kunstmest worden gebruikt.

Melkveehouderij

De melkveehouderij is in Nederland de grootste grondgebruiker. Samen met het Louis Bolk Instituut en het landschapsbureau Felixx hebben we in kaart gebracht wat de melkveehouderij kan doen om de natuur te versterken, in Nederland én ook in de productielanden voor veevoer.

Pilotproject FrieslandCampina en Rabobank

Sinds 2015 werken FrieslandCampina, Rabobank en WNF samen om melkveehouders in Nederland te ondersteunen bij het vergroten van de biodiversiteit op hun land. Zo maken ze ook hun boerenbedrijf veerkrachtiger en versterken ze de rijkdom aan dier- en plantensoorten.

Biodiversiteitsmonitor

Een belangrijk speerpunt van dit project is de ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor. Met deze monitor kunnen we meten hoe het gesteld is met de soortenrijkdom op het bedrijf en welke invloed het bedrijf heeft op de kwaliteit van het landschap. Ook krijgt een boer suggesties voor verbeteringen. Boeren die de natuur terug weten te brengen in hun bedrijf kunnen beloond worden, bijvoorbeeld door gunstiger financieringsvoorwaarden bij de Rabobank of via het duurzaamheidssysteem van FrieslandCampina.

Het is de bedoeling dat de biodiversiteitsmonitor straks ook door andere partijen wordt ingezet om zo een positieve impuls te geven aan meer natuur op het platteland.

Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) van de Europese Unie is een belangrijk financieel instrument voor landen zoals Nederland om het landbouwbeleid vorm te geven. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw GLB wat vanaf 2020 van start zal gaan. Dit is een lang onderhandelingsproces, maar het biedt grote kansen voor het sturen en financieren van een andere manier van werken.

 

Lees hier meer over onze visie over de Nederlandse natuur.


Publicaties

Speciaal voor de melkveesector: bekijk onderstaand filmpje over een biodiverse melkveehouderij.

Of lees het rapport 'Op weg naar een biodiverse melkveehouderij'.

Meer weten over de kansen voor een biodiverse melkveehouderij?

Download het rapport

Download de Engelse versie